Mediacja

Mediator sądowy

Adwokat Sylwia Targońska-Kołodko

Wykonywany zawód adwokata i nabyte doświadczenie na salach sądowych poszerzyłam również o dodatkowe umiejętności do prowadzenia mediacji sądowych lub pozasądowych. Ukończyłam szkolenie dla mediatorów “Szkoła Mediacji” przy Polskim Instytucie Mediacji w Krakowie w 2018 r. — nr Certyfikatu ENMA-PIM 1330/03/2018. Jestem też mediatorem w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku oraz mediatorem w Centrum Mediacyjnym przy  Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Mediacje mają na celu polubowne zakończenie sporu, w sposób satysfakcjonujący dla obu stron konfliktu. Często pozwalają bądź na uniknięcie bądź na skrócenie postępowania sądowego. 
 
Mediacje są najkorzystniejszym  rozwiązaniem sporu, także ze względu na to, że prowadzą do wypracowania rozwiązań, które będą akceptowane przez obie strony sporu. Istotne przy tym jest, że strona może wpływać na kształtowanie tego rozwiązania, co w orzeczeniach sądowych nie ma prawie nigdy miejsca. Jako mediator  prowadząc mediacje zapewniam obu stronom profesjonalne wsparcie w wypracowaniu porozumienia przez cały czas ich trwania, sprawuję kontrolę nad ich przebiegiem i mam za zadanie pomóc we wzajemnej komunikacji . Moje doświadczenie zawodowe jest również gwarancją, że wypracowana podczas mediacji ugoda stron zostanie następnie zatwierdzona przez sądem jako zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz nadająca się do realizacji.
 
Występując w roli mediatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  jestem bezstronna, czyli nie opowiadam się za żadną ze stron  i w takim samym stopniu angażuje się w pomoc każdej ze stron. 

Czym jest mediacja?

Mediacja opiera się na kilku podstawowych zasadach:

Strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron, o czym należy je na wstępie poinformować. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji,

Strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo.

Przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą.

Mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody,

Strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.